Tag: கொச்சின் ஷிப்யார்டில் ஆட்சேர்ப்பு 2020

கொச்சின் ஷிப்யார்டில் ஆட்சேர்ப்பு 2020

( Cochin Shipyard Recruitment Tamil ) கொச்சின் கப்பல் தளத்தில் ஆட்சேர்ப்பு 2020 ( 06 திட்ட உதவியாளர்கள் பதவிகள் ) கொச்சின் ஷிப்யார்ட் ஆட்சேர்ப்பு 2020 – கொச்சின் ஷிப்யார்ட் 06 திட்ட உதவியாளர்கள் பதவிகளை ஆட்சேர்ப்பு …