மத்திய அரசு வேலை அறிவிப்பு 2024| 43 காலியிடங்கள்| – Full Details Here

NIN நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024|43 காலிப்பணியிடங்கள் |கல்வித்தகுதி 10th,12 th ,ITI,Any Degree,MBBS |மேலும் சம்பளம், விண்ணப்பிக்கும் முறை போன்ற தகவல்களை கீழ்க்காணலாம்.விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 18.02.2024

ஆர்கனிஷேசன் பெயர்:

தேசிய இயற்கை மருத்துவ நிறுவனம்

ஜாப் கேட்டகிரி:

சென்ட்ரல் கவர்ன்மென்ட் ஜாப்

எம்பிளாய்மென்ட் டைப்:

ரெகுலர் பேஸிஸ்

மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை:

43 காலிப்பணியிடங்கள்

ஜாப் லோகேஷன்:

புனே

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

ஆன்லைன்

தொடக்க தேதி:

19/01/2024

கடைசி தேதி:

18/02/2024

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்:

http://www.ninpune.ayush.gov.in/

Vacancy Details:

1.Accountant:

01 Vacancy

2.Lower Division Clerk (LDC):

01  Vacancy

3.Multi-Tasking Staff (MTS):

02 Vacancy

4.Radiologist/Sonologist/Pathologist:

01 Vacancy

5.Physio Therapist:

01 Vacancy

6.Medical Social Worker:

01 Vacancy

7.Staff Nurse:

01 Vacancy

8.Nursing Assistant:

02 Vacancy

9.Lab Technician:

01 Vacancy

10.Nature Cure Therapist:

12 Vacancy

11.Plumper:

01 Vacancy

12.Electrician:

01 Vacancy

13.Laundary Attendant:

01 Vacancy

14.Gardener:

02 Vacancy

15.Helper (Aya Ward Boy):

04 Vacancy

16.Caretakers (Warden):

01 Vacancy

17.Office Assistant (Admn/Stores/Accounts):

01 Vacancy

18.Driver:

02 Vacancy

19.Receptionist:

02 Vacancy

20.Fire and Security Officer:

01 Vacancy

21.Library Assistant:

01 Vacancy

22.Medical Record Keeper:

01 Vacancy

23.Store Keeper:

02  Vacancy

Age Limit:

1.Accountant:

Maximum 35 Years

2.Lower Division Clerk (LDC):

18 to 25 years

3.Multi-Tasking Staff (MTS):

18 to 25 years

4.Radiologist/Sonologist/Pathologist:

Not Exceeding for 40 years

5.Physio Therapist:

Not Exceeding for 40 years

6.Medical Social Worker:

Not Exceeding for 40 years

7.Staff Nurse:

Not Exceeding for 40 years

8.Nursing Assistant:

Not Exceeding for 40 years

9.Lab Technician:

Not Exceeding for 40 years

10.Nature Cure Therapist:

Not Exceeding for 40 years

11.Plumper:

Not Exceeding for 40 years

12.Electrician:

Not Exceeding for 40 years

13.Laundary Attendant:

Not Exceeding for 40 years

14.Gardener:

Not Exceeding for 40 years

15.Helper (Aya Ward Boy):

Not Exceeding for 40 years

16.Caretakers (Warden):

Not Exceeding for 40 years

17.Office Assistant (Admn/Stores/Accounts):

Not Exceeding for 40 years

18.Driver:

Not Exceeding for 40 years

19.Receptionist:

Not Exceeding for 40 years

20.Fire and Security Officer:

Not Exceeding for 40 years

21.Library Assistant:

Not Exceeding for 40 years

22.Medical Record Keeper:

Not Exceeding for 40 years

23.Store Keeper:

Not Exceeding for 40 years

Salary Details:

1. Accountant:

Rs. 35400-112400

2. Lower Division Clerk (LDC):

Rs. 19900-63200

3. Multi-Tasking Staff (MTS):

Rs. 18000-56900

4. Radiologist/Sonologist/Pathologist:

Rs. 47000/- Consolidated

5. Physio Therapist:

Rs. 38000/- Consolidated

6. Medical Social Worker:

Rs. 30000/- Consolidated

7. Staff Nurse :

Rs. 22000/- Consolidated

8. Nursing Assistant:

Rs. 22000/- Consolidated

9. Lab Technician:

Rs. 22000/- Consolidated

10. Nature Cure Therapist :

Rs. 22000/- Consolidated

11. Plumber:

Rs. 18000/- Consolidated

12. Electrician:

Rs. 18000/- Consolidated

13. Laundry Attendant:

Rs. 18000/- Consolidated

14. Gardener:

Rs. 18000/- Consolidated

15. Helper (Aya Ward Boy):

Rs. 18000/- Consolidated

16. Caretakers (Warden):

Rs. 25000/- Consolidated

17. Office Assistant (Admn/Stores/Accounts):

Rs. 20000/- Consolidated

18. Driver:

Rs. 20000/- Consolidated

19. Receptionist:

Rs. 20000/- Consolidated

20. Fire and Security Officer:

Rs. 38000/- Consolidated

21. Library Assistant:

Rs. 21000/- Consolidated

22. Medical Record Keeper:

Rs. 21000/- Consolidated

23. Store Keeper:

Rs. 19000/- Consolidated

Educational Qualification:

1. Accountant:

i. B.Com from a recognized University. At least 5 years experience in Govt./ Semi Govt/Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking of repute dealing with budget, maintenance of accounts, preparation of bills etc.

Or

1. Graduate from a recognized University

2. Passed S.A.S. Examination of CAG of India/ JAO (C) Exam.

3. About 5 years experience in an audit office/ Department of Central/ State Govt.

2. Lower Division Clerk (LDC):

1) 12th pass or equivalent qualification from a recognized board or university.

2) Skill test norms:-Typing speed on computer @ 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi.

3. Multi-Tasking Staff (MTS):

Matriculation or equivalent pass or ITI pass from any Govt. recognized Board.

4. Radiologist/Sonologist/Pathologist:

1. MBBS Graduate with Diploma or MD in radiology/sonology/pathology or other similar courses that have been recognized by NMC

5. Physio Therapist:

i)Bachelor’s degree in physiotherapy from a recognized University.

(ii) Two years practical experience in Physiotherapy from a Government Hospital or private Hospital with at least hundred beds.

Desirable:-

Masters degree in physio therapy in any branch from a recognized university or institution.

6. Medical Social Worker:

i) Bachelors’ degree in Sociology or Social Work or Science  and

ii) Two years experience in Medical social Work

Desirable:

(a) Masters Degree in Sociology or Social Work with specialization in Medical Social Work

(b)Two years Diploma in Social Work from recognized University or Institution

7. Staff Nurse:

(i) B. Sc. (Hons.) Nursing/B.Sc. Nursing from an Indian Nursing Council

OR

(i) B.Sc.(Post-certificate)/Post Basic B. Sc. Nursing from an Indian Nursing Council

(ii) Registered as Nurses & Midwife in State/Indian Nursing Council

OR

(i) Diploma in General Nursing Midwifery from an Indian Nursing Council recognized Institute/Board or Council;

(ii) Registered as Nurses & Midwife in State/Indian Nursing Council:

(iii) Two years’ experience in minimum 50 bedded Hospital after acquiring the educational qualification mentioned above.

8. Nursing Assistant:

i)Matriculation ( l0th ) board and pass from recognized board

ii) First Aid certificate from central or state government recognized institution and

iii) One year experience in hospital work in 50 bedded hospital.

9. Lab Technician:

1. 10+2 from a recognized board or equivalent;

2. Medical laboratory technology certificate from recognized institute.

3. 3 years working experience in a recognized indoor hospital.

10. Nature Cure Therapist:

(a) Treatment Assistant Training Course (TATC) of one year’s duration from NIN or CCRYN

(b) One year work experience after TATC in Naturopathy Hospital/ Institute/ Organization.

OR

(a) Nursing Diploma in Naturopathy & Yoga Therapy (NDNYT) Course from NIN, Pune

(b)Similar Certificate or Diploma of not less than one year duration from a Govt. Institute or College; and

(c) One Year work experience in Naturopathy hospital of minimum 10 beds after Certificate or Diploma Course.

Desirable:

1. Proficiency in Hindi and English languages. 2. Knowledge of Computer operation.

11. Plumber:

1. Passed Matriculation or equivalent

2. Certificate in Plumber Trade from an industrial Training institution.

3. Two years working experience as plumber in a hospital or organization of repute.

12. Electrician:

1. Higher Secondary from a recognized board.

2. Pass in fitter/ Electrician’s Trade Examination conducted by Industrial Training lnstitute or equivalent examination.

3. Experience as a fitter or electrician for one year.

13. Laundry Attendant:

i) 10+2 from a recognized board.

ii) 5 years working experience as Laundry Supervisor Attendant in a reputed Hospital/ institution.

14. Gardener:

1. SSC or equivalent from a recognized board.

2. Three (3) years experience in maintenance of lawns and other operations like gardening / horticulture , raising of nurseries in organisations of repute

3. Should have obtained Nursery training from state Govt.

15. Helper (Aya Ward Boy):

1. SSC or equivalent from a recognized board.

2. Three (3) years working experience as Ward boy/ Aya in a hospital.

16. Caretakers (Warden):

i) A degree.

ii) 3years experience working in a Medical College/Hospital of repute.

Desirable:-

1. PG Diploma in Material Management/Management from a recognized Board/Institute.

17. Office Assistant (Admn/Stores/Accounts):

i. Graduate from any discipline from a recognized university

ii. should have good communication and interpersonal skills

iii. Knowledge of computer applications such as MS- Word, MS Excel and Power point.

18. Driver:

1. 10th Passed

2. Valid Driving License for Light and heavy vehicles.

3. Minimum 3 years experience in Driving and Maintenance of light and heavy Vehicles.

19. Receptionist:

i)Should be a graduate in any discipline from a recognized University.

ii) Should have 5years working experience as Receptionist in a reputed Hospital/Institute of a repute.

iii) Should have working knowledge of computer such as MS – Office.

20. Fire and Security Officer- Essential Qualifications:

1. Bachelors Degree.

2. Knowledge of computer applications like Word, Excel, Power Point etc.

(i) Must have abled body and good physique with 3 years relevant experience

(ii) Ex-servicemen with armed forces or retired employees of Central Police Organizations of JCO rank or equivalent with a valid arms license would be preferred.

Desirable:

1) Diploma in Security Management.

2) Working experience in Central / State Govt. or similar organized services /Semi-Govt. / PSU / Govt. Autonomous organizations /Govt. Universities / Govt. Institutes of national importance

21. Library Assistant- Essential Qualifications:

1. Bachelor’s Degree in Library Science or Library and Information Science.

2. Two years’ professional experience in a Library of Central/State Government/Autonomous or Statutory organization/Education institution.

Desirable:-

1. Diploma in Computer Applications from a recognized University or Institute.

22. Medical Record Keeper:

i) Must have passed 12th Standard or equivalent from a recognized Board.

ii) Diploma in material management from a recognized institute. OR Degree.

iii) 5 years’ experience in handling Hospital/Medical records in a reputed institution.

iv) Working knowledge of computer operation

23. Store Keeper:

1. Degree .

2. Diploma in material management and inventory control.

2. 5 years experience of procurement / Inspection Maintenance /Custody /Accounting of Stores and verification of Stores in a well established stores organization in Govt./ SemiGovt/Industry/Hospital

3. Knowledge of Computer

Desirable:

1. Certificate/Diploma in Purchasing, Store Keeping and Stock

2. Experience of working in Hospital / Medical College

Selection Process:

1. Screening Tests, Descriptive Tests

2.Interview

Application Fee:

General & OBC Applicants:

Rs.500/- Online Payment Only

SC/ST Applicants:

Nil.

How to Apply:

Candidate(s) fulfilling all the above clearly laid down criteria will have to apply online only through the link on the NIN Pune website in the careers webpage under current openings section i.e. http://www.ninpune.ayush.gov.in/ from 19.01.2024 to 18.02.2024. No other mode of application will be accepted.

Important Dates:

Apply Starting Date:

19/01/2024

Apply Last Date:

18/02/2024

Official Notification & Application Link:

Official Notification Link Click Here

Official Online Application Link Click Here

Official Website Career Page Click Here

 

Leave a Reply