ஒன்றிய அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு 2024!!

Union Public Service Commission Recruitment 2024|123 Vacancy|Salary,Educational Qualification and Age limit all the details below here. Apply Last Date:01.02.2024

ஆர்கனிசேஷன் பெயர்:

Union Public Service Commission

நோட்டிபிகேஷன் எண்:

01/2024

ஜாப் கேட்டகிரி:

Central Govt Job

எம்பிளாய்மென்ட் டைப்:

Regular Basis

மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை:

123 Vacancy

ஜாப் லோகேஷன்:

All Over India

தொடக்க தேதி:

13.01.2024

கடைசி தேதி:

01.02.2024

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

Online

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்:

https://upsconline.nic.in/

Vacancy Details:

1.Assistant Industrial Adviser:

01 Vacancy

2.Scientist-B (Physical Rubber, Plastic and Textile):

01 Vacancy

3.Assistant Zoologist:

07 Vacancy

4.Specialist Grade III Assistant Professor:

08 Vacancy

5. Specialist Grade III Assistant Professor (Sports Medicine):

03 Vacancy

6.Specialist Grade III (Paediatric Surgery):

03 Vacancy

7.Specialist Grade III (Plastic & Reconstructive surgery):

10 Vacancy

8.Specialist Grade III OtoRhino-Laryngology :

11 Vacancy

9.Specialist Grade III (Cardiology):

01 Vacancy

10.Specialist Grade III (Dermatology):

09 Vacancy

11.Specialist Grade III (General Medicine):

37 Vacancy

12.Specialist Grade III (Obstetrics and Gynaecology):

30 Vacancy

Age Limit:

 1.Assistant Industrial Adviser:

35 years

2.Scientist-B (Physical Rubber, Plastic and Textile):

35 years

3.Assistant Zoologist:

35 years for SCs, 33 years for OBCs and 30 years for URs.

4.Specialist Grade III Assistant Professor:

45 years for SCs, 43 years for OBCs and 40 years for EWS/URs.

5. Specialist Grade III Assistant Professor (Sports Medicine):

43 years for OBCs and 40 years for URs.

6.Specialist Grade III (Paediatric Surgery):

45 years for SCs, 43 years for OBCs and 40 years for EWS/URs.

7.Specialist Grade III (Plastic & Reconstructive surgery):

45 years for SCs, 43 years for OBCs and 40 years for EWS/URs.

8.Specialist Grade III OtoRhino-Laryngology :

43 years for OBCs and 40 years for URs.

9.Specialist Grade III (Cardiology):

45 years

10.Specialist Grade III (Dermatology):

50 years for SCs/STs, 48 years for OBCs and 45 years for URs.

11.Specialist Grade III (General Medicine):

50 years for SCs/STs, 48 years for OBCs and 45 years for URs.

12.Specialist Grade III (Obstetrics and Gynaecology):

50 years for SCs/STs, 48 years for OBCs and 45 years for URs.

Salary Details:

 1.Assistant Industrial Adviser:

Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC

2.Scientist-B (Physical Rubber, Plastic and Textile):

Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC

3.Assistant Zoologist:

Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.

4.Specialist Grade III All Posts:

Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA

Educational Qualification:

1. Assistant Industrial Adviser:

(A) (i) Master’s Degree in any branch of chemistry (but excluding bio-chemistry) from a recognized University or Institution; and (ii) One year experience in Chemical or Petrochemical in Central Government/ State Government/ Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Universities/ Recognized Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies/ Statutory Organizations/ Listed Private Sector Organizations/Corporate Entities which are listed on the recognized stock exchanges of the country/ the companies with public shareholding dealing with Chemicals or Petrochemicals OR (B) (i) Bachelor’s degree in Chemical engineering or Chemical Technology from a recognized University or Institution; and (ii)two years experience in Chemical or Petrochemical in Central Government/ State Government/ Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Universities/ Recognized Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies/ Statutory Organizations/ Listed Private Sector Organizations/Corporate Entities which are listed on the recognized stock exchanges of the country/ the companies with public shareholding dealing with Chemicals or Petrochemicals.

2. Scientist-B (Physical Rubber, Plastic and Textile):

Master’s Degree in Physics/ Chemistry or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering/ Chemical Technology/Textile Technology/ Rubber Technology/ Plastic Engineering/ Polymer and Rubber Technology

3. Assistant Zoologist:

M.Sc. degree in Zoology .

4. Specialist Grade III Assistant Professor:

(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate Degree in the concerned Speciality mentioned in Section-A of Schedule VI of CHS rules from recognized Teaching institute i.e., Masterof Surgery (Oto-Rhino-Laryngology); or Diplomate National Board (Oto-RhinoLaryngology).

5. Specialist Grade III Assistant Professor (Sports Medicine):

(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate degree in the concerned Speciality mentioned in Section-A of Schedule VI from recognized Teaching institute i.e., Doctor of Medicine (Sports Medicine); or Master of Surgery (Orthopaedics); or Doctor of Medicine (Physical Medicine and Rehabilitation); or Diplomate National Board (Sports Medicine/Orthopaedics/PMR); or Doctor of Medicine (Physiology) with two years’ experience in Sports Medicine; or Diplomate National Board (Physiology) with two years’ experience in Sports Medicine.

6. Specialist Grade III (Paediatric Surgery):

(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956, (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-graduate Degree in the concerned Speciality of Super-speciality mentioned in Section-A of Schedule VI of CHS Rules from recognized teaching institute i.e., Magister Chirurguie( Paediatric Surgery); or Diplomate National Board( Paediatric Surgery). Experience: Three years’ experience in the concerned Speciality or super-speciality after obtaining the first Post-graduate degree.

7. Specialist Grade III (Plastic & Reconstructive surgery):

(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree in the concerned specialty or super specialty mentioned in Section A in Schedule VI of CHS Rules from recognized Teaching Institute i.e. Magister Chirurgiara (Plastic Surgery); or Magister Chirurgiae (Plastic and Constructive Surgery); or Diplomate National Board (Plastic Surgery/ Plastic and Reconstructive Surgery). Experience: Three years ‘experience in the concerned Speciality or Super-Speciality after obtaining the first Post–Graduate degree.

8. Specialist Grade III OtoRhino-Laryngology:

i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). (ii) Post-Graduate degree or Diploma in the concerned specialty or super specialty mentioned in Section A or Section B in Schedule VI of CHS Rules, i.e. Master of Surgery( Oto-Rhino-Laryngology); or Diplomate of National Board(Oto-Rhino-Laryngology) or Post Graduate Diploma in Oto-Rhino-Laryngology.

9. Specialist Grade III (Cardiology) :

(i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) PostGraduate Degree in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A in Schedule VI or equivalent i.e. D.M.( Cardiology).

10. Specialist Grade III (Dermatology):

i) A recognized MBBS degree qualification included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) PostGraduate Degree/Diploma in the concerned speciality or super speciality mentioned in Section A or Section B in Schedule VI or equivalent i.e. M.D.(Dermatology)/ M.D.( Dermatology & Venereology)/ M.D. in Medicine with Diploma in Dermatology/ Diploma in Dermatology( D.D.)

11. Specialist Grade III (General Medicine):

(i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post-graduate Degree in the concerned speciality mentioned in Section-A in Schedule VI or equivalent i.e., Doctor of Medicine (Medicine); or Doctor of Medicine (General Medicine).

12. Specialist Grade III (Obstetrics and Gynaecology):

(i) A recognized MBBS qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post-graduate Degree/Diploma in the concerned speciality mentioned in Section-A or Section-B in Schedule VI or equivalent i.e., Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynae.); or Master of Surgery (Obstetrics & Gynae.); or Diploma in Gynecology and Obstetrics (D.G.O.)

Selection Process:

1.Recruitment Test

2.Interview

Application Fee:

Female/SC/ST/PwBD Candidates:

NO Fee

Gen/OBC/EWS male candidates:

Rs.25/-

 How to Apply:

Candidates must apply online through the website http://www.upsconline.nic.in

Important Dates:

Apply Starting Date:

13.01.2024

Apply Last Date:

01.02.2024

 Official Notification & Application Link:

Official Notification Form Link Click Here

Official Application For Link Click Here 

Official Website Career Page Link Click Here

Leave a Reply